pong.png
Image
Image
นางวราพร  ประดับผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
Image

นางสาวชญานันท์  ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

Image
นางมุกดา  ช้างสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
Image
นายเจนภพ  อานัน
เจ้าพนักงานธุรการ
Image
นางสาวนิภาภรณ์  ทองดี
นักวิชาการพัสดุ
Image
นางสาวขวัญหทัย  สิทธิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Image
นางเพชรรัตน์ กองจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Image

นางสุพรรณ  ว่องไว
พนักงงานจ้างทั่วไป

Image
นางสาวชัญญานุช สวัสดี
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นางสาวเยาวเรศ พยัคฆ์กุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Image
นางสุทธิวรรณ ไชยลังกา
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นางสาวกาญจนา  ไชยลังกา
พนักงงานจ้างเหมา
Image
นายวันเฉลิม  ใจลา
พนักงานจ้างเหมา
Image
นางสาวเพียงรวี  แหยมพวา
พนักงานจ้างเหมา
Image
นางสาววนิดา  ปันต๊ะ
พนักงงานจ้างเหมา
Image
นายเมธารักษ์  วงศ์แพทย์
พนักงานจ้างเหมา

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP