pong.png
00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การสาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลชุมชนปง ขนาด 30 เตียง   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้บริการจำนวนบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ในเขตเทศบาลตำบลปงได้แก่
  2. แพทย์                                    จำนวน     3       คน
  3. พยาบาล                                 จำนวน    43        คน
  4. ทันตแพทย์                              จำนวน     7         คน
  5. เภสัชกร                                  จำนวน     7         คน
  6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                 จำนวน    2         คน

       7.นักรังสีการแพทย์                       จำนวน    2         คน

                           (ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ เดือนพฤษภาคม  2557)

 

โรงพยาบาลปง  มีเตียงคนไข้  จำนวน  30 เตียง   จำนวนผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลปง ประเภทผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการเจ็บป่วย ปีงบประมาณ 2554    10    อันดับ

ลำดับ

โรค

ปี พ.ศ. 2554  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2555  ( ราย )

1.

ภาวะอืดแน่นท้อง

8,300

7,508

2.

โรคความดันโลหิตสูง

3,050

4,700

3.

โรคถุงลมโป่งฟอง

750

777

4.

ไข้หวัด

3,879

4,980

5.

ปวดบั้นเอว

2,350

2,548

6.

โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

400

500

7.

ภาวะวิงเวียนศีรษะ

1,322

2,538

8.

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

1,690

2,578

9.

โรคเบาหวาน

1,790

1,790

10

โรคกระเพาะอาหาร

850

790

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ เดือนมีนาคม  2558)

 

 

จำนวนผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลปง  ประเภทผู้ป่วยใน  จำแนกตามสาเหตุการเจ็บป่วย  ปีงบประมาณ 2555

10 อันดับ จำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุโรงพยาบาลปง (จำนวนครั้ง)

ลำดับ

โรค

ปี พ.ศ. 2554  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2555  ( ราย )

1.

โรคอุจาระร่วง

305

1,130

2.

โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง

589

851

3.

โรคปอดบวม

450

689

4.

โรคความดันโลหิตสูง

153

413

5.

โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

481

256

6.

โรคโลหิตจาง

120

481

7.

ภาวะอืดแน่นท้อง

389

1,456

8.

ภาวะวิงเวียนศีรษะ

235

135

9.

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

55

45

10.

โรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

45

30

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลปง  ณ   เดือนมีนาคม  2556)

 

 

2.ศูนย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง

         มีจำนวนบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง

1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                 จำนวน  1  คน

2.พยาบาลวิชาชีพ                                                                    จำนวน  1  คน

 

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                                   จำนวน  -  คน

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน