00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg
Image
Image
นายโสภณ  ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
Image
นางศิริลักษณ์  มีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Image

นายธนง  ไชยลังกา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

Image
นางสาวสกาวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Image

นางสาวพรทิพา  ไชยลังกา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Image
นายสุรเชษฐ์  จิตต๊ะ
ผู้ช่วยช่างยนต์
Image
นายชาติ  ขอดแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายทองคำ  อินหลี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Image
นายวิรัตน์  สรรสอน
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายจันทร์  บุญทาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายกัษณ  ศรีมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายดิเรก  ซื่อสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Image
นายศราวุฒิ  ท้าวเมืองมา
พนักงานจ้างเหมา
ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน