00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

   

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

การคมนาคม/ขนส่ง

     สภาพถนนในปัจจุบันของชุมชนเทศบาลตำบลปง สามารถติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลปง กับชุมชน อื่น ๆ ได้แก่


    1. เส้นทางคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลปง- จังหวัดพะเยา ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ระยะทาง 79 กม. จากเทศบาลตำบลปงไปอำเภอเชียงม่วน ระยะทาง38 กม. เขตทาง 30.0 เมตร ผิวจราจรลาดยาง 6.00 เมตร

    2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 สายใน (ถนนขุนยม) จากชุมชนนาปรังถึงชุมชนบ้านหนุนระยะทาง 5 กม.

    3. หลวงแผ่นดินหมายเลข 10961 ตอนบ้านดอนแก้ว - บ้านน้ำปุก เขตทาง 12.00 เมตร ผิวจราจรลาดยาง 7.00 เมตร จากเทศบาลตำบลปงถึงบ้านห้วยขุ่น หมู่ที่5 ตำบลควร ระยะทาง 11 กม. ไปจนถึงบ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ตำบลขุนควร ระยะทาง 26 กม.

    4. เทศบาลตำบลปง- ตำบลออย ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092 ระยะทาง 12 กม. ไปจนถึงตำบลงิม ระยะทาง 17 กม. และเลยไปถึงตำบลผาช้างน้อย 38 กม.

    5. เทศบาลตำบลปง – อำเภอจุน ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ระยะทาง 34 กม. สำหรับถนนภายใน ชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง บางสายเป็นถนนลูกรัง ผิวจราจร 3.00 – 4.00 เมตร เขตทาง 6.00 เมตร โครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงกัน แต่มีสภาพขรุขระและคับแคบขาดความคล่องตัวในการสัญจรติดต่อระหว่างชุมชน


    ถนนและทางเท้า

    ภายในเขตเทศบาลตำบลปง มีถนนหลัก 2 สาย ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนสายเลี่ยงเมือง และถนนขุนยมซึ่งเป็นถนนสายหลักภายในเขตชุมชน บางช่วงมีทางเท้าอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน นอกจากนี้ยังมีถนน ซอย สายต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก แต่ทางหลวงเทศบาลทุกสายจะยังไม่มีทางเท้า


    การระบายน้ำ

    ในเขตเทศบาลตำบลปง มีการระบายน้ำจากบ้านเรือนโดยตรงผ่านรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำของเทศบาลลงสู่ลำน้ำต่าง ๆ ส่วนใหญ่บ้านเรือนจะอยู่สูงกว่าทางระบายน้ำ ตลอดจนทางหลวงแผ่นดินจะสูงกว่าบ้านเรือนและกีดขวางการไหลของน้ำ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย


    อุบัติเหตุ

    ปัจจุบันเทศบาลตำบลปงได้ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ดีขึ้นและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่างๆ และกระจกส่องทางโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล


    การขนส่ง

    ชุมชนเทศบาลตำบลปง ยังไม่มีสถานีขนส่งสำหรับการหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสาร อาศัยเขตทางหลวงแผ่นดินและบริษัทขนส่งของรัฐและเอกชนเป็นจุดจอดรถโดยสารโดยมีรถโดยสารประจำทางผ่าน 3 สายคือ


     1. รถโดยสารประจำทางสาย ปง - พะเยา

    2. รถโดยสารประจำทางสาย น่าน - พะเยา ของบริษัทอาริยะการเดินรถ จำกัด

    3. รถโดยสารประจำทางสาย น่าน - พะเยา - เชียงใหม่ ของบริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

     4. รถโดยสารประจำทางสายปง – กรุงเทพฯ ของบริษัทขนส่งจำกัด


    การไฟฟ้า

    รับผิดชอบและดำเนินการโดยหน่วยการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าย่อย อำเภอปง ขึ้นกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันมีการให้บริการครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่วนการบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาล


    การประปา

    รับผิดชอบและดำเนินการโดยหน่วยการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าย่อย อำเภอปง ขึ้นกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันมีการให้บริการครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่วนการบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาล

 

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม


    การไปรษณีย์

    ให้บริการโดยที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอปง อยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (สายใน) ใกล้ที่ว่าการอำเภอปง บ้านดู่ ตำบลปง อำเภอปง รหัสไปรษณีย์ 56140


    โทรศัพท์

    การติดต่อสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลปงผ่านข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นระบบข่ายสายโทรศัพท์ โดยมีสำนักงานบริหารโทรศัพท์เชียงคำให้บริการ มีการให้บริการโดยทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM DTAC และ TRUEMOVE


    สถานีวิทยุและโทรทัศน์

    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปง สามารถรับสัญญาโทรทัศน์ได้ 4 ช่องสถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี และเคเบิ้ลทีวี สามารถรับฟังวิทยุ ได้แก่ 99.25 MHz , 103.5 MHz 106.5 MHz 107.25 MHz


    วิทยุสื่อสาร

    ใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ VHF คลื่นความถี่ 162.550 MHz ในการติดต่อระหว่างเทศบาล และคลื่นความถี่ 155.700 MHz ในการติดต่อกับทางที่ว่าการอำเภอปง


    การจราจร

    ปัญหาการจราจรภายในพื้นที่เป็นผลมาจากลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนตามแนวถนนโดยมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมอยู่บริเวณตอนเหนือทางเข้าชุมชน มีการใช้พื้นที่สองฟากถนนเป็นที่จอดรถและตั้งแผงขายสินค้า ซึ่งจะมีความพลุกพล่านของกิจกรรมมากที่สุดของชุมชน


    ลักษณะการใช้ที่ดิน

    ชุมชนเทศบาลตำบลปง จะเกาะกลุ่มกันตามถนนสายหลักของชุมชน โดยอาจแบ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เกาะกลุ่มเป็นบริเวณศูนย์กลางพาณิชยการรมทางตอนเหนือของชุมชนบ้านนาปรัง ส่วนที่เกาะกลุ่มบริเวณสถานที่ราชการหรือศูนย์กลางการบริหารปกครอง และส่วนของชุมชนดั้งเดิมที่เกาะกลุ่มตามวัด ศาสนสถานที่สำคัญของชุมชน การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จำพวก โรงสี โรงบ่มใบยา จะกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ปะปนกับที่พักอาศัย บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ ชุมชนพักอาศัย

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน